Vyhláška o regulaci hlučných činností

Vyhláška o regulaci hlučných činností

Připomínáme obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností

Statutární město Frýdek-Místek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2019
o regulaci hlučných činností

Čl. 1

Předmět vyhlášky

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy na území statutárního města Frýdku-Místku.

Čl. 2

Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

„Čl. 3

Výjimky

Zákaz podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na činnosti vykonávané v rámci výkonu povolání či podnikatelské činnosti

  • při průmyslové či zemědělské výrobě,
  • při údržbě pozemních komunikací a údržbě veřejného prostranství,
  • při údržbě veřejně prospěšných zařízení
  • při výstavbě staveb občanského vybavení, staveb technického vybavení a staveb pro dopravu.

Čl. 4

Kontrola a sankce

  • Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Frýdek-Místek.
  • Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.[1])

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

  • 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

[1] § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Od |2021-06-01T08:01:52+00:001. Červen, 2021|