Loading...
Osadní výbor2019-04-17T16:31:40+00:00

ČLENOVÉ OSADNÍHO VÝBORU

Pro vznesení dotazu nebo připomínky využijte kontaktní formulář.

E-mail: ov@liskovec.info

Jiří Sobek

Ing.  Mgr. Jiří Sobek, MBA

Předseda

Lískovecký rodák, od roku 2019 předsedou OV. Jeho vizí je vytvořit z Lískovce aktivní a živou městskou část na kterou budou její občané hrdí. Mimo jiné také sepisuje kroniku Lískovce.

Veronika Šebestová

Mgr. Veronika Šebestová

Člen

Lískovec, kde se Veronika narodila a vyrůstala, je pro ni srdcová záležitost. Chce se zasadit o to, aby prosperoval jako jiné přilehlé městské části Frýdku-Místku.  Jejím cílem je vybudovat krásné a přívětivé bydlení pro všechny jeho občany.

Dagmar Vašíčková

Dagmar Vašicová

Člen

Do Lískovce se nastěhovala v roce 2012, Jako bývalý zaměstnanec Magistrátu města zajišťuje spolupráci osadního výboru s jednotlivými pracovníky Magistrátu. Doufá, že se Lískovec začne rozvíjet tempem odpovídajícím potřebám občanů.

Rostislav Bařina

Rostislav Bařina

Člen

Se svou rodinou žije celý život v Lískovci, prací v osadním výboru by chtěl dosáhnout toho, aby Lískovec vzkvétal jako ostatní části města a aby se v rozpočtu města s investicemi na Lískovec nezapomnělo.

Petr Hrnčiřík

Ing. Petr Hrnčiřík

Člen

V Lískovci, odkud pochází jeho rodina, žije již 12 let. Od roku 2019 je člen OV.  Mezi jeho cíle patří zlepšení výměny informací mezi OV a občany a rozšíření infrastruktury – chodníky, cyklostezky, kanalizace.

PROGRAM PRIORIT OV

Kompletní zápisy ze schůzí najdete v sekci Zápisy ze schůzí OV.

ZOBRAZIT ZÁPISY ZE SCHŮZÍ OV

 • instalace ochranných (záchytných) sítí spřesahem dle projektové dokumentace
 • instalace laviček
 • zasypání betonových panelů zeminou (podél komunikace) s osazením živým plotem
 • zasypání betonových panelů zeminou (podél komunikace) s osazením vhodným porostem či travinami dle vyjádření odboru ŽP a živým plotem –není určeno, který odbor bude zajišťovat: prosíme o přidělení krealizaci, hrozí nebezpečí úrazu!
 • vysazení živého plotu podél příjezdové komunikace
 • instalace dvou houpaček

Terénní šetření proběhlo 10.4.2019 od 15:00, instalace sítí a laviček přislíbena v květnu 2019.

Výstavba zahájena, staveniště předáno -předpoklad dokončení v 6/2019, výsadba keřů a stromů na podzim 2019 a na jaře 2020(dle druhů vegetace)

Zastávky Elis a Samoobsluha (centrum obce) navrhujeme nahradit novými zastávkami –nejlépe stejného typu jako je zastávka v Hájku.

Velikost zastávky v centru koncipovat pro cca 20-25 cestujících, zastávka Elis pro cca 15 cestujících (kapacita myšlena pro počet čekajících cestujících celkem, včetně stojících)–u ELIS řešit nevyhovující stání autobusů na vozovce vybudováním „zálivů“, zastávku pak vybudovat po obou stranách komunikace

Investice schválena předpoklad realizace v 5-6/2019

Pokračovat v III. etapě budování chodníků –tj. vybudování chodníků a oprava stávající komunikace od katolického hřbitova k Hájku.

Do následující IV. etapy navrhujeme pokračovat s vybudováním chodníků od Hájku směrem na Novou Osadu až po hranici obce.

Další etapy: chodník od centra obce směrem na Řepiště do odbočky ke hřišti a vybudování chodníků u zastávky ELIS –od zastávky k odbočkám na místní komunikace a to v obou směrech.

Na zpracování projektové dokumentace byla uvolněna částka 500 000Kč. Žádáme o zpracování PD –zastávka ELIS. Jako další navrhujeme zpracování PD pro výstavbu chodníku od hřbitova po točnu u pramene Hájek, umístění vlevo směr k točně, a pak PD pro výstavbu chodníku –ul. K Sedlištím, přístup k autobusové zastávce u hasičské zbrojnice.

Mostek  přes potok Datyňka vedle fotbalového hřiště směr Kavčonky propojoval oblíbenou stezku využívanou jak rekreačními běžci tak i pro procházky místním lesem.

Doporučujeme pokračovat v záměru, posoudit statiku objektu a zpracovat projektovou dokumentaci. Využití lávky je nejen pro rekreační účely, ale i pro spojení části Kavčonky s centrem obce. Lávka má sloužit pro pěší a cyklisty a v minulosti byla hojně využívaná. Trasu lze využít i pro cykloturistiku.

Vybudování pěší/cyklo lávky z Lískovce do Žabně přes řeku Ostravici v místě stávajícího potrubí. Vznikne tím propojení cyklostezky č. 59 a 6005 a tím k oddělení provozu cyklistů a automobilů (zatím je překročení řeky možné jen v nebezpečném úseku mostu ve Sviadnově nebo rovněž až na mostě v Paskově).

Stanovisko OV Lískovec:

Budování cyklostezek je v souladu se záměry rozvoje města. Obdobné řešení je realizováno na cyklostezce Ostrava-Beskydy(přejezd Ostravice v Hrabové), cyklostezka podél tratě i s přejezdem železnice je v úseku Vratimov-Paskov. V Lískovci by cyklostezka využívala existující železniční přejezd. Pokud bylo možné obdobné řešení v těchto úsecích, mělo by být realizovatelné i zde. OV předal projektový záměr na odbor ekonomického rozvoje FM.

V první etapě vytvořit návrh včetně vybavení hřiště – koncipovat šířeji i jako možnost setkávání mladých rodin a místa relaxace s cílem vytvořit přirozené centrum pro setkávání v Lískovci. Po schválení rozsahu vybavení a potřebné rozlohy nalézt vhodné místo výběrem z několika možných alternativ: (umístění na pozemku za požární zbrojnicí, pozemek za školou, pozemek u hřiště, nákup pozemku). Předpoklad realizace je získání širokého konsenzu zvoleného řešení občany.

Jako vhodný pozemek se jeví pozemek p.č. 4297/12 – je však dle platného Územního plánu Frýdku-Místku zařazen v ploše zemědělské (NZ), která slouží pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Stavby typu dětské hřiště jsou v ploše NZ nepřípustné. Vzhledem k tomu, že pozemek je v centru obce, navrhujeme zažádat o vynětí z NZ a umožnit výstavbu dětského hřiště na tomto pozemku.

OV žádá jménem občanů o zahájení přípravných a projektových prací nutných jednak k výstavbě kanalizace a dále i k přípravě podkladů pro žádosti o dotace. OV předpokládá zpracování uceleného plánu postupné výstavby kanalizace v obci tak, aby byly splněny požadavky na ochranu životního prostředí na území obce a výstavba kanalizace respektovala i plán rozvoje obce a potenciální nové výstavby. Současně je nezbytné, aby prováděné dílčí investice v této oblasti byly v souladu s celkovým plánem.

OV žádá o pravidelné informování v postupu činností v této oblasti včetně časového harmonogramu plánované výstavby, tak aby byl schopen informovat občany Lískovce. Prověřit, zda je zpracována studie –pokud není dát podnět pro tvorbu studie.

Pro část Gajerovice –OV žádá o zaslání rozsahu plánovaných prací a harmonogram výstavby.

Stanovisko OV Lískovec: Výstavbu kanalizace považujeme za velmi důležitou a to i vzhledem k platné legislativě. Požadujeme ji proto zařadit do plánu ekonomického rozvoje města.

OV předpokládá, že požadavky občanů na opravy komunikací budou dále vzneseny na plánovaném setkání s občany – tyto i další možné požadavky pak budou samozřejmě předány: zařadit nové podněty: oprava komunikace včásti Kavčonky,oprava komunikace pod kostelem (od hřiště k mostku)

Rozsahy oprav byly stanoveny 26.2. 2019 při místním šetření. OV Lískovec byly odsouhlašeny opravy komunikací:

 • Kavčonky – 794 000Kč
 • Od separace směr Řepiště (Sedliště)  – 1 516 000Kč
 • Od kostela po úzký most – 725 000Kč
 • Od Samce po úzký most – 664 000Kč
 • Komunikace Odlesí – 178 000Kč

OV žádá o předání termínového harmonogramu průběhu oprav.

V současné době je parkování před obchodem velmi problematické a vede i k potenciálně nebezpečným situacím – řešením by mohl být odkup pozemku před obchodem a zřízení parkovací plochy nebo úprava takto získaného pozemku (část vyčlenit pro parkování, část jako zóna s lavičkami a podobně).

Jako nevhodné se jeví umístění kontejnerů na sběr odpadu –OV předloží návrh na možné umístění kontejnerů po dohodě s občany.

Semafor má umožnit bezpečný přechod vozovky, zejména je nutný proto, že řidiči nerespektují omezení rychlosti v obci. K projednání je i návrh spojit tento semafor s měřením rychlosti a přepínáním na červenou, pokud je rychlost jedoucího vozidla vyšší než povolená rychlost.

Na základě testu slyšitelnosti v 3/2019 zpracovat návrh na doplnění. Znovu instalovat 4 reproduktory na budovu hasičské zbrojnice (byly sejmutu při opravě budovy).

Vybudovat zavlažování fotbalového hřiště TJ Sokol Lískovec. OV Lískovec žádá o zpracování investičního záměru.

 • Protáhnout autobus č. 1 až do Řepišť -nyní končí většina autobusů na okraji obce -Lískovec Fabík
 • Prověřit stav stromů u KD – jedná se o 2 jedle, stromy jsou schnoucí
 • odstranění napadeného stromu u Božích muk + zkulturnění okolí,  probíhá řešení kapličky „U obrázku“ –rekonstrukce, doplnění obrazem nebo sochou
 • výměnu prasklého sloupu veřejného osvětlení
 • komunikaci k čp.452 (odbočka vlevo nad kapličkou na Nové Osadě) zakreslit do pasportu
 • změnit název autobusové zastávky „U mateřské školky „ na „U hřbitova“
 • opravit výtluky na komunikaci pod Mokasem u vodojemu
 • opravit nefunkční světlo u přechodu
 • instalovat stacionární radar spojený s digitální informační tabulí–ulice Valcířská, centrum obce u školy
 • vážit možnost vizuálních zpomalovacích pruhů před přechodem
 • prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce před ZŠ

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ujistěte se prosím, zda odpověď na vaši otázku, problém, či připomínku již není někde na webu uvedena.
Vyhovuje vám více komunikace přes e-mail? Napište nám na ov@liskovec.info

Velice si vážíme Vašeho zájmu.
Na Vaše připomínky se pokusíme odpovědět co nejdříve.

O OSADNÍM VÝBORU

Zásady OV chválenými Zastupitelstvem města Frýdek-Místek ze 7.3.2011

Osadní výbor je kolektivním, iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva města Frýdku- Místku. OV Lískovec podporuje rozvoj Lískovce, skládá se z předsedy a čtyř členů výboru. Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně. Z jednání je vždy zpracován zápis.

Oprávnění  Osadního výboru:

 • Právo iniciativy – předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu města
 • Právo vyjádření – vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají místní části vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místní části orgánům města
 • Právo zastupovat – zastupovat jednotlivá občanská sdružení působící na území místní části, pokud o to požádají
 • Právo navrhovat – navrhovat na pořad jednání zastupitelstva své návrhy týkající se místní části
 • Právo na informace – právo na včasné oznámení o konání zasedání zastupitelstva města včetně jednotlivých bodů zařazených na pořad k projednání

Povinnosti Osadního výboru:

 • Seznamovat – občany s činností magistrátu města týkajících se místní části
 • Organizovat – na vyžádání rady města pomoc a iniciativu občanů při řešení veřejných záležitostí
 • Napomáhat – při kontrole obecně závazných vyhlášek
 • Plnit – úkoly uložené formou usnesení rady města týkající se místní části
 • Upozorňovat – příslušné odbory na činnosti ohrožující životní prostředí, na závady a nedostatky v místní části
 • Pořizovat – zápisy ze svých jednání