Loading...
Osadní výbor2023-06-20T11:34:20+00:00

ČLENOVÉ OSADNÍHO VÝBORU

Pro vznesení dotazu nebo připomínky využijte kontaktní formulář.

E-mail: ov@liskovec.info

Adrian Hutyra

Předseda osadního výboru

Ing. Viktor Kučera

Člen OV

Ing. Jiří Karlický

Člen OV

Sabina Řehová

Členka OV

Čestmír Palarczyk

Člen OV

PROGRAM PRIORIT OV

Kompletní zápisy ze schůzí najdete v sekci Zápisy ze schůzí OV.

ZOBRAZIT ZÁPISY ZE SCHŮZÍ OV

 • instalace ochranných (záchytných) sítí
 • instalace laviček a odpadkových košů
 • zasypání betonových panelů zeminou (podél komunikace) s osazením živým plotem
 • zasypání betonových panelů zeminou (podél komunikace) s osazením vhodným porostem či travinami (zbývá osadit)
 • vykácení náletových dřevin

 • Chodník zhotoven ze zámkové dlažby.
 • Zbývá osadit zeleň.
 • V rámci údržby drobných sakrálních staveb požaduje OV opravit kříž (sokl)

 • Zastávky Elis a Samoobsluha (centrum Lískovce) nahrazeny novými zastávkami

Pokračovat v III. etapě budování chodníků –tj. vybudování chodníků a oprava stávající komunikace od katolického hřbitova k Hájku.

Do následující IV. etapy navrhujeme pokračovat s vybudováním chodníků od Hájku směrem na Novou Osadu až po hranici obce.

Další etapy: chodník od centra obce směrem na Řepiště do odbočky ke hřišti a vybudování chodníků u zastávky ELIS –od zastávky k odbočkám na místní komunikace a to v obou směrech.

Na zpracování projektové dokumentace byla uvolněna částka 500 000Kč. Žádáme o zpracování PD –zastávka ELIS. Jako další navrhujeme zpracování PD pro výstavbu chodníku od hřbitova po točnu u pramene Hájek, umístění vlevo směr k točně, a pak PD pro výstavbu chodníku –ul. K Sedlištím, přístup k autobusové zastávce u hasičské zbrojnice.

Pro chodník od hřbitova k Hájku vybrán zhotovitel projektové dokumentace, termín zhotovení projektové dokumentace je do konce roku 2019.

Pro akci „Elis“ bylo opět vypsáno výběrové řízení, tentokrát se přihlásili zájemci.

Připravuje se projekt dětského hřiště. Byla vybrána lokalita současného sportoviště pod kostelem, která umožňuje realizaci dětského hřiště v dohledné časové době. Záměrem je umístit herní prvky vedle sportoviště, nahradit nevyhovující kolotoč, hřiště doplnit lavičkami, oplotit, vysázet živý plot.

Mostek  přes potok Datyňka vedle fotbalového hřiště směr Kavčonky propojoval oblíbenou stezku využívanou jak rekreačními běžci tak i pro procházky místním lesem.

Doporučujeme pokračovat v záměru, posoudit statiku objektu a zpracovat projektovou dokumentaci. Využití lávky je nejen pro rekreační účely, ale i pro spojení části Kavčonky s centrem obce. Lávka má sloužit pro pěší a cyklisty a v minulosti byla hojně využívaná. Trasu lze využít i pro cykloturistiku.

Vybudování pěší/cyklo lávky z Lískovce do Žabně přes řeku Ostravici v místě stávajícího potrubí. Vznikne tím propojení cyklostezky č. 59 a 6005 a tím k oddělení provozu cyklistů a automobilů (zatím je překročení řeky možné jen v nebezpečném úseku mostu ve Sviadnově nebo rovněž až na mostě v Paskově).

Stanovisko OV Lískovec:

Budování cyklostezek je v souladu se záměry rozvoje města. Obdobné řešení je realizováno na cyklostezce Ostrava-Beskydy(přejezd Ostravice v Hrabové), cyklostezka podél tratě i s přejezdem železnice je v úseku Vratimov-Paskov. V Lískovci by cyklostezka využívala existující železniční přejezd. Pokud bylo možné obdobné řešení v těchto úsecích, mělo by být realizovatelné i zde. OV předal projektový záměr na odbor ekonomického rozvoje FM.

Bude projednáno s vedením města a bude prověřena možnost získání dotace na výše uvedenou stavbu. Podle toho bude rozhodnuto o dalším postupu.

OV žádá jménem občanů o zahájení přípravných a projektových prací nutných jednak k výstavbě kanalizace a dále i k přípravě podkladů pro žádosti o dotace. OV předpokládá zpracování uceleného plánu postupné výstavby kanalizace v obci tak, aby byly splněny požadavky na ochranu životního prostředí na území obce a výstavba kanalizace respektovala i plán rozvoje obce a potenciální nové výstavby. Současně je nezbytné, aby prováděné dílčí investice v této oblasti byly v souladu s celkovým plánem.

OV žádá o pravidelné informování v postupu činností v této oblasti včetně časového harmonogramu plánované výstavby, tak aby byl schopen informovat občany Lískovce. Prověřit, zda je zpracována studie –pokud není dát podnět pro tvorbu studie.

Pro část Gajerovice –OV žádá o zaslání rozsahu plánovaných prací a harmonogram výstavby.

Stanovisko OV Lískovec: Výstavbu kanalizace považujeme za velmi důležitou a to i vzhledem k platné legislativě. Požadujeme ji proto zařadit do plánu ekonomického rozvoje města.

Do seznamu priorit budou zařazeny tyto úseky:

 • Komunikace u vodojemu – Hájek
 • Komunikace podél katolického  hřbitova
 • Komunikace podél školy – hřiště k rodinným domům (čp. 301)
 • Komunikace k rodiným domům (čp 46)

Komunikace budou opravovány postupně, OV prověří možnost čerpání z rozpočtu roku 2020 ve vazbě na případné volné kapacity TS

Úprava komunikace pod kostelem – po opravě komunikace je nový povrch vozovky příliš vysoko – problém při vyhýbání vozidel: OV předá na TS požadavek na přisypání zeminy na boky komunikace.

V současné době je parkování před obchodem velmi problematické a vede i k potenciálně nebezpečným situacím – řešením by mohl být odkup pozemku před obchodem a zřízení parkovací plochy nebo úprava takto získaného pozemku (část vyčlenit pro parkování, část jako zóna s lavičkami a podobně).

Jako nevhodné se jeví umístění kontejnerů na sběr odpadu –OV předloží návrh na možné umístění kontejnerů a úpravu plochy pro stání – Rekola.

Semafor má umožnit bezpečný přechod vozovky, zejména je nutný proto, že řidiči nerespektují omezení rychlosti v obci. K projednání je i návrh spojit tento semafor s měřením rychlosti a přepínáním na červenou, pokud je rychlost jedoucího vozidla vyšší než povolená rychlost.

Na základě testu slyšitelnosti v 3/2019 zpracovat návrh na doplnění. Znovu instalovat 4 reproduktory na budovu hasičské zbrojnice (byly sejmutu při opravě budovy).

Vybudovat zavlažování fotbalového hřiště TJ Sokol Lískovec. OV Lískovec žádá o zpracování investičního záměru.

 • Prověřit stav stromů u KD – prověřeno, další postup řeší město
 • Odstranění napadeného stromu u Božích muk + zkulturnění okolí – provedeno
 • Probíhá řešení kapličky „U obrázku“ – trvá
 • Výměna prasklého sloupu veřejného osvětlení – provedeno
 • Komunikaci k čp.452 (odbočka vlevo nad kapličkou na Nové Osadě) zakreslit do pasportu – zamítnuto
 • Změnit název autobusové zastávky „U mateřské školky „ na „U hřbitova“ – měsetm přislíbeno
 • Opravit výtluky na komunikaci pod Mokasem u vodojemu – opraveno, celková oprava komunikace u vodojemu je plánovaná na příští rok
 • Opravit nefunkční světlo u přechodu – provedeno
 • Instalovat stacionární radar spojený s digitální informační tabulí–ulice Valcířská, centrum obce u škol, zvážit možnost vizuálních zpomalovacích pruhů před přechodem, prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce před ZŠ – řeší odbor dopravy

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ujistěte se prosím, zda odpověď na vaši otázku, problém, či připomínku již není někde na webu uvedena.
Vyhovuje vám více komunikace přes e-mail? Napište nám na ov@liskovec.info

Velice si vážíme Vašeho zájmu.
Na Vaše připomínky se pokusíme odpovědět co nejdříve.

O OSADNÍM VÝBORU

Zásady OV chválenými Zastupitelstvem města Frýdek-Místek ze 7.3.2011

Osadní výbor je kolektivním, iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva města Frýdku- Místku. OV Lískovec podporuje rozvoj Lískovce, skládá se z předsedy a čtyř členů výboru. Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně. Z jednání je vždy zpracován zápis.

Oprávnění  Osadního výboru:

 • Právo iniciativy – předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu města
 • Právo vyjádření – vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají místní části vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místní části orgánům města
 • Právo zastupovat – zastupovat jednotlivá občanská sdružení působící na území místní části, pokud o to požádají
 • Právo navrhovat – navrhovat na pořad jednání zastupitelstva své návrhy týkající se místní části
 • Právo na informace – právo na včasné oznámení o konání zasedání zastupitelstva města včetně jednotlivých bodů zařazených na pořad k projednání

Povinnosti Osadního výboru:

 • Seznamovat – občany s činností magistrátu města týkajících se místní části
 • Organizovat – na vyžádání rady města pomoc a iniciativu občanů při řešení veřejných záležitostí
 • Napomáhat – při kontrole obecně závazných vyhlášek
 • Plnit – úkoly uložené formou usnesení rady města týkající se místní části
 • Upozorňovat – příslušné odbory na činnosti ohrožující životní prostředí, na závady a nedostatky v místní části
 • Pořizovat – zápisy ze svých jednání